วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับ การออกเสียงประชามติที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น และสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง”

พันธกิจ

"บริหารจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการดำเนินคดีในศาล ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ”
 

ค่านิยมร่วมขององค์กร

"องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม รู้รักสามัคคีและภักดีต่อองค์กร”

 เป้าประสงค์หลัก

 1. ทุกภาคส่วนของสังคมมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ
 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมีความเป็นกลาง และเป็นมืออาชีพ ผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ เป็นที่ยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม จากทุกภาคส่วนของสังคม
 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 4. พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีความเป็นสถาบันได้รับการยอมรับจากประชาชน
 5. องค์กรมีระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีกฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ
   

ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ และกระบวนการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัย การดาเนินคดีในศาลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) สู่การปฏิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – 2560 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งมอบผลผลิตและผลลัพธ์ได้ตรงตามเจตนารมณ์แห่งวิสัยทัศน์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมุ่งหวัง โดยได้วางกรอบแนวทางการถ่ายระดับ (Cascading) จากแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – 2560 เป็นระดับๆ เริ่มต้นจากระดับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระดับด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ และระดับบุคคล กล่าวคือ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (Strategy Map) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเห็นภาพรวมของยุทธศาสตร์และมีความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน และถ่ายทอดลงมาสู่ระดับด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2556 – 2560 แผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังจากนั้นระดับด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคล โดยบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับบุคคล
 

การติดตามประเมินผล

โดยพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในทุกระดับให้มีมาตรฐานและวิธีวัดผลงานที่ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานได้ ตลอดจนสามารถวัดผลได้ทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาและจัดทำตัวดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2556 – 2560 ในระดับภาพรวมของแผนระดับยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงของแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนสนับสนุน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนหน่วยงานในส่วนกลางและในส่วนจังหวัดอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจและองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานประเมินผลและการจัดทำดัชนีชี้วัดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2556 – 2560 แก่บุคลากร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่รายงานผลการติดตามและประเมินผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และกำหนดหน่วยหลักรับผิดชอบการติดตามประเมินผลองค์กร โดยการปรับหน่วยงานที่มีอยู่เดิมหรือจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะต้องมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในภารกิจด้านการติดตามประเมินผลขององค์กรด้วย