ผู้ตรวจการเลือกตั้ง

คำสั่ง กกต. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ประกาศ กกต. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

แบบพิมพ์ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561

กรอบระยะเวลาการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตามระเบียบฯ