สำนักงาน กกต. จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีหน้าที่ดังนี้

      ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ข้อ 57 กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีหน้าที่ดังนี้

 1. รับผิดชอบงานทางธุรการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 2. รับผิดชอบงานที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

โดยแบ่งโครงสร้างส่วนงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

 1. กลุ่มงานอำนวยการ  มีหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการประสานงานด้านแผน การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  2. ประสานงานกับกลุ่มงาน ส่วนงานหรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูลสถิติตัวเลข และจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่
  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่งให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติการ งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
  6. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและจัดทำระบบบัญชี
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอื่นโดยเฉพาะ
 2. กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและงานการมีส่วนร่วม  มีหน้าที่

  1. ประสานงานเพื่อดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง
  2. ประสานงานและดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของทุกภาคส่วน
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรององค์การเอกชน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้ง
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และรณงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อปลูกฝังและlสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและงานพรรคการเมือง มีหน้าที่

  1. สืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  2. ให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่
  3. ดำเนินการปฏิบัติด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสืบสวนหรือไต่สวน
  4. จัดทำสารบบงานสำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนหรือการคัดค้านการเลือกตั้งสารบบ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ในขอบหน้าที่และอำนาจ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  5. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  6. ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
  7. กำกับการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย