วีดีโออินโฟกราฟิก

การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รัฐธรรมนูญปี 60 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. 2 แบบด้วยกันคือ แบบ แบ่ง เขตเลือกตั้ง กับ แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีความพิเศษคือ ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เพื่อเอาคะแนนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต

การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองดูแลบริหารจัดการงินที่ได้จากภาษีของประชาชนในการสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ

การรับสมัครสมาชิก

การดำเนินการของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

การจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง

การยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความสำคัญมากนะคะ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้เป็นพรรคการเมืองหรือไม่ และจะมีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไร ลองมาดูกันนะคะ

การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ระบุว่า หากบุคคลใดมีความประสงค์จะเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง จะต้องรวบรวมบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกันให้ได้ไม่น้อยกว่า 15 คน ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี