ข่าวสำนักงาน

องค์กรธรรมาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานยึดหลักสุจริต โปร่งใส่ และเที่ยงธรรม

องค์กรธรรมาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานยึดหลักสุจริต โปร่งใส่ และเที่ยงธรรม

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

ประธาน กกต. เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร รอง ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้พนักงานฯ นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศส.ปชต.กุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ศส.ปชต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการ ศส.ปชต. ออกเผยแพร่รัฐธรรมนูญให้กับประชาชนชาวตำบลกุดหว้า ณ บ้านโคกโก่งโฮมสเตย์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 13 มืถุนายน 2561 น.ส.เสาวลักษณ์ รุ่งวัฒนจินดา หัวหน้างานการจัดการเลือกตั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ สาธิตเครื่องลงคะแนนอิเล็คทรอนิกส์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

การอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพ (อสส.มืออาชีพ) จังหวัดชัยนาท

นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพ (อสส.มืออาชีพ )จังหวัดชัยนาทให้กับอาสาสมัครองค์การเอกชนที่จดรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทภารกิจและการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมิองคุณภาพตลอดรวมถึงการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง/การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนต่อไป ณ เรือนรับรองสวนนกชัยนาท โดยมี นายนันทพล ภาชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท ทีมงาน และทีมวิทยากรจากคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมสร้างสรรค์เวทีในครั้งนี้ด้วย