ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าผ่านมาครบ ๓ เดือนแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่เปิดเผยคะแนนเลือกตั้งรายหน่วยให้ประชาชนทราบ เป็นการทั่วไปแต่อย่างใด นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่า เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้ ๑. ในวันเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนโดยแต่ละหน่วยเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย ปิดไว้ ณ ที่เลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๓๒๐ หน่วย ไว้แล้ว ๒. ภายหลังวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองสามารถขอสำเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย ได้ทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกแห่ง ทั้งนี้ ได้มีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมาขอสำเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย ทุกเขตเลือกตั้งแล้ว

กกต. จัดอบรมงานการข่าวและเทคนิคการสืบสวน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการข่าว หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวและเทคนิคการสืบสวน” ซึ่งได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น และรุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 85 คน การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเชิงลึกมากขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานด้านการข่าว การเสาะแสวงหาข่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบ โดยมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และเป็นกำลังสำคัญในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม