กกต. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้แทนพรรคการเมือง พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 554 คน การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พรรคการเมือง และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการทางการเงินและบัญชี รวมทั้งเพื่อควบคุมและกำกับการดำเนินกิจการทางการเงินและบัญชีของพรรคการเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนการจัดทำงบการเงินและบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง