กกต. เข้าพบประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายอัฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชียวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เข้าพบ นายชาติชาย กริชชาญชัย ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาอุปสรรค และคำแนะนำเพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฏหมาย ณ ที่ทำการศาลอุธรณ์ ภาค 2 จังหวัดระยอง