กกต. จัดสัมมนาทบทวน ประเมินผลหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดการสัมมนาทบทวน ประเมินผลหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จากมณฑลทหารบกทุกแห่ง ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จากศูนย์ฝึกย่อยส่วนกลาง และครูฝึกโรงเรียนรักษาดินแดนจากศูนย์การกำลังสำรอง รวมทั้งสิ้น 100 นาย ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาของวิทยากรครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งเทคนิควิธีการ และทักษะในการถ่ายทอดตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อนำไปขยายผลการจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดความรู้เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขให้กับนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทั่วไป