การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ในมิติที่ละเอียดขึ้นกันค่ะ


รัฐธรรมนูญปี 60 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. 2 แบบด้วยกันคือ แบบ แบ่ง เขตเลือกตั้ง กับ แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีความพิเศษคือ ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เพื่อเอาคะแนนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ไปใช้คำนวนที่นั่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อด้วย เพื่อไม่ให้คะแนนเสียงของประชาชนเสียเปล่าไป

การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ก่อนอื่น คณะกรรมการสรรหาจะประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร จากนั้นจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละเขต และส่งรายชื่อให้สาขาหรือตัวแทนจังหวัดที่รับผิดชอบเขตเลือกตั้งนั้น เพื่อประชุมคัดเลือกผู้สมัครด้วยวิธีการลงคะแนน 

โดยที่สมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบขอสาขาต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน หรือสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดไม่น้อยกว่า 50 คน แต่ถ้าเขตใดไม่มีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้น เป็นสมาชิกที่อยู่ในเขตใกล้เคียง ตามที่กำหนดในข้อบังคับพรรค


ในส่วนของการลงคะแนนเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยให้นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนแล้วรายงานรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกให้คณะกรรมการสรรหา เพื่อส่งรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา.  หากเห็นชอบผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 ก็ให้หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรองส่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่หากไม่เห็นชอบก็ต้องให้เหตุผลและพิจารณาผู้ได้คะแนนลำดับถัดไป

ส่วนการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นผู้สมัคร และออกหนังสือแจ้งให้ กรรมการบริหาร หัวหน้าสาขา หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเสนอรายชื่อ

เมื่อได้รายชื่อแล้วต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งต้องไม่เกิน 150 รายชื่อ โดยต้องให้ความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง จากภูมิภาคต่าง ๆ แล้ว ส่งรายชื่อไปยังสาขา

หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจัดประชุมเพื่อลงคะแนนเลือก โดยที่สมาชิกสาขาต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คนและสมาชิกตัวแทนพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 50 คนแต่ละคนเลือกได้ไม่เกิน 15 รายชื่อ 


เมื่อนับคะแนนเสร็จให้ประกาศผลการนับคะแนนแล้วรายงานผลไปยังคณะกรรมการสรรหาเพื่อรวมผลการนับคะแนนทั้งหมดและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยเรียงลำดับตามผลคะแนน ให้หัวหน้าพรรคอยู่ลำดับที่หนึ่ง

จากนั้นส่งรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ .หากเห็นชอบแล้วก็ให้หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรองส่งผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมัคร


เมื่อแต่ละพรรคประกาศรายชื่อทั้งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ เราก็จะเห็นหน้าตาผู้ลงสมัคร ส.ส. ทั้ง 2 แบบ ทำให้เรามีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกจากตัว ส.ส. ก็ดี จากนโยบายของพรรคการเมืองก็ดี  เพื่อเป็นตัวแทนของเราในการที่จะพัฒนาประเทศของเราต่อไป