การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ

              การสนับสนุนทางการเงิน

              กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง 3 ช่องทาง คือ

              1. การจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่พรรคกาเรมือง ตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จัดสรรเงินสนับสนุนเป็นรายปีแก่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งหลังสุด และต้องได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน หรือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบใดแบบหนึ่งทั้งหมด

              2. การจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมืองที่ได้รับบริจาค โดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ตามมาตรา 76 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จัดสสรเงินสนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมืองที่ได้รับบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากบริจาค โดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากการแสดงเจตนารวมกัน

              3. การจัดสรรสนับสนุนให้แก่พรรคการเมือง ตามมาตรา 81 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดให้พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ หรือค่าโทรคมนาคมอื่น การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมือง ค่าเช่าสำนักงานพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือจัดประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง หรือเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง และการอื่นเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร ในกรณีที่พรรคการเมืองใดได้รับเงินสนับสนุนไปแล้ว ไม่จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายตามแผนงานและโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ส่งเข้ากองทุน

          การสนับสนุนด้านอื่นๆ

               กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนอกจากให้การสนับสนุนในด้านการเงินแล้ว ยังสนับสนุนในเรื่องการแถลงผลงานของพรรคการเมืองอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

               1. การแถลงผลงานของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 79 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้นายทะเบียนจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทุกพรรค โดยคำนึงถึงจำนวน ส.ส. ของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อให้แถลงผลงานของพรรคการเมืองปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

               2. การสนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมือง ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2540

                   (1) การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคน และพรรคการเมืองทุกพรรค

                   (2) การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                   (3) สถานที่สำหรับให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองใช้ในการโฆษณาหาเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ในการนี้ รัฐอาจจัดให้มีการแสดง หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟังการโฆษณาหาเสียงด้วยก็ได้ แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มีเพื่อการสนับสนุนผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ

                   (4) การกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาให้พรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ซึ่งจะต้องจัดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมีโอกาสเท่าเทียมกัน

                   (5) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

               3. การสนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2540

                   (1) การจัดสถานที่ปิดประกาศ และที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคน

                   (2) การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                   (3) สถานที่สำหรับให้ผู้สมัคร และพรรคการเมืองใช้ในการโฆษณาหาเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ในการนี้ รัฐอาจจัดให้มีการแสดง หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟังการโฆษณาหาเสียงด้วยก็ได้ แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มีเพื่อการสนับสนุนผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ

                   (4) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด