การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง


การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง


(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ระบุว่า หากบุคคลใดมีความประสงค์จะเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง จะต้องรวบรวมบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกันให้ได้ไม่น้อยกว่า 15 คน ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อจัดทำคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

                   1. หนังสือคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 8/1)

                   2. ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองที่เป็นภาพสี ขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ

                   3. แบบบัญชีรายชื่อผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 1/1)

                   4. หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ..ก. 2/1) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวรับรองความถูกต้องจริง

                   5. แผ่น CD ที่มีข้อมูลรายชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน

                   ** เมื่อตัวแทนผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองยื่นเอกสารตามข้อ 1- 5 ครบถ้วนต่อนายทะเบียนแล้ว จะได้รับใบรับคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/1)


(3) หลังจากนายทะเบียนได้รับเอกสารการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง หากเอกสารมีความครบถ้วนถูกต้องก็จะออกหนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) ให้ตัวแทนผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อให้ดำเนินการหาบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนเดียวกับการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 9 และต้องยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนออกหนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2)


(4) อย่างไรก็ตามการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นเพียงการจองชื่อพรรคการเมืองก่อนการหาบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อร่วมกันมายื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเท่านั้น เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นนำชื่อพรรคการเมืองที่ได้แจ้งชื่อไว้กับนายทะเบียนมาใช้ก่อน ดังนั้น การแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองจึงมีกำหนดระยะเวลา 180 วัน ในการหาผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บุคคลอื่นก็จะสามารถนำชื่อพรรคการเมืองนั้นมาใช้ได้