ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์