ศส.ปชต.กุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน