# หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง สมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2564 26 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
2 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
3 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
4 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
5 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ที่ประสงค์ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป ดาวน์โหลด
6 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
7 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
8 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
9 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด