รหัสพรรค 193

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ( ศม )

New Economics Party ( NEP )


คณะกรรมการบริหารพรรค

ลำดับ ชื่อ-สกุล วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง สถานะ
1 นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
2 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
3 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล รองหัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
4 นายมนตรี สันติไชยกุล เลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
5 นายปริพัตร บูรณสิน รองเลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
6 นางสาวนงนลิน ตันติวงส์ เหรัญญิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
7 นายวิศรุต ตีรวัฒน์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
8 นายศิระ ภัทรวรโยธิน โฆษกพรรค ดำรงตำแหน่ง
9 นางสลิล นิวัฒน์ภูมินทร์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
10 นางสาวยศพร สุวรรณวิเชียร กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
11 นายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
12 นายมนตรี สันติไชยกุล รองโฆษกพรรค ดำรงตำแหน่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 762/2 ห้อง C144 ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร นำทาง


ข้อมูลสมาชิก

สมาชิกทั้งหมด 11,043
ภาคเหนือ 2,863
ภาคกลาง 2,415
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,718
ภาคใต้ 1,047

ข้อมูลสาขา

สาขาทั้งหมด 5
ภาคเหนือ 2
ภาคกลาง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ภาคใต้ 1

ข้อมูลตัวแทน

ตัวแทนทั้งหมด 6
ภาคเหนือ 3
ภาคกลาง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ภาคใต้ 0

ข้อมูลการส่งผู้สมัคร

ปี สส. ผู้สมัคร
ไม่พบข้อมูล

ผู้สมัคร = แบบบัญชีรายชื่อ / แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง