รหัสพรรค 193

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ( ศม )

New Economics Party ( NEP )


คณะกรรมการบริหารพรรค

ลำดับ ชื่อ-สกุล วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง สถานะ
1 นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
2 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
3 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล รองหัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
4 - เลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
5 นายปริพัตร บูรณสิน รองเลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
6 นางสาวนงนลิน ตันติวงส์ เหรัญญิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
7 นายวิศรุต ตีรวัฒน์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
8 นายศิระ ภัทรวรโยธิน โฆษกพรรค ดำรงตำแหน่ง
9 นางสาวยศพร สุวรรณวิเชียร กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
10 นายมนตรี สันติไชยกุล รองโฆษกพรรค ดำรงตำแหน่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 199 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร นำทาง


ข้อมูลสมาชิก

สมาชิกทั้งหมด 10,864
ภาคเหนือ 2,867
ภาคกลาง 2,437
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,717
ภาคใต้ 843

ข้อมูลสาขา

สาขาทั้งหมด 5
ภาคเหนือ 2
ภาคกลาง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ภาคใต้ 1

ข้อมูลตัวแทน

ตัวแทนทั้งหมด 5
ภาคเหนือ 3
ภาคกลาง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ภาคใต้ 0

ข้อมูลการส่งผู้สมัคร

ปี สส. ผู้สมัคร
ไม่พบข้อมูล

ผู้สมัคร = แบบบัญชีรายชื่อ / แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง