รหัสพรรค 186

พรรครวมแผ่นดิน ( ร.ผ.ด. )

Thailand Together Party ( TTP )


คณะกรรมการบริหารพรรค

ลำดับ ชื่อ-สกุล วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง สถานะ
1 นายวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
2 พลตรีพิชิต บุตรวงศ์ รองหัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
3 นายจำลอง ครุฑขุนทด เลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
4 นายณัฐพล ทองคำ เหรัญญิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
5 นายมนตรี พรมวัน นายทะเบียนสมาชิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
6 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล โฆษกพรรค ดำรงตำแหน่ง
7 นายชิงชัย ก่อประภากิจ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
8 นายมาโนช อุณหกาญจน์กิจ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
9 นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
10 นางสาวกานดา ถาวรประพาฬ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
11 นายธีรเดช เบญจาทิกุล กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 4/85 หมู่ที่ 2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นำทาง


ข้อมูลสมาชิก

สมาชิกทั้งหมด 18,688
ภาคเหนือ 4,074
ภาคกลาง 4,873
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,031
ภาคใต้ 2,710

ข้อมูลสาขา

สาขาทั้งหมด 6
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ภาคใต้ 2

ข้อมูลตัวแทน

ตัวแทนทั้งหมด 11
ภาคเหนือ 2
ภาคกลาง 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ภาคใต้ 0

ข้อมูลการส่งผู้สมัคร

ปี สส. ผู้สมัคร
ไม่พบข้อมูล

ผู้สมัคร = แบบบัญชีรายชื่อ / แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง