รหัสพรรค 124

พรรคพลังท้องถิ่นไท ( พทท. )

THAI LOCAL POWER PARTY ( TLPP )


คณะกรรมการบริหารพรรค

ลำดับ ชื่อ-สกุล วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง สถานะ
1 นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
2 นายนพดล แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
3 นายประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
4 นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ รองหัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
5 นายศุภชัย วิมานไพจิตร รองหัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
6 นายประนอม โพธิ์คำ เลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
7 นายอาธิศักดิ์ กังสวร รองเลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
8 - เหรัญญิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
9 นายณัฐพงษ์ รอบคอบ โฆษกพรรค ดำรงตำแหน่ง
10 นายรามันห์ วาแมดีซา กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
11 นายธีรศักดิ์ เกิดทรัพย์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
12 นายอาทิตย์ ล้อมปกรณ์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
13 นายรัตนชัย ไชยคำมี กรรมการพรรค ดำรงตำแหน่ง
14 นายภานุวุธ บูรณพรหม กรรมการพรรค ดำรงตำแหน่ง
15 นายสุวรรณ ไตรมาลัย กรรมการพรรค ดำรงตำแหน่ง
16 นายกอบบุญ ทางสวัสดิกุล รองโฆษกพรรค ดำรงตำแหน่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 363/79 ซ.ขาวสาร ถ.เตชะวณิช ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร นำทาง


ข้อมูลสมาชิก

สมาชิกทั้งหมด 20,086
ภาคเหนือ 2,685
ภาคกลาง 5,330
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,035
ภาคใต้ 2,036

ข้อมูลสาขา

สาขาทั้งหมด 8
ภาคเหนือ 0
ภาคกลาง 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ภาคใต้ 2

ข้อมูลตัวแทน

ตัวแทนทั้งหมด 1
ภาคเหนือ 0
ภาคกลาง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0
ภาคใต้ 0

ข้อมูลการส่งผู้สมัคร

ปี สส. ผู้สมัคร
ไม่พบข้อมูล

ผู้สมัคร = แบบบัญชีรายชื่อ / แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง