รหัสพรรค 218

พรรคเศรษฐกิจไทย ( ศท )

THAI ECONOMIC PARTY ( THEP )


คณะกรรมการบริหารพรรค

ลำดับ ชื่อ-สกุล วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง สถานะ
1 นายธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
2 นางสาวธนพร ศรีวิราช เหรัญญิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
3 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
4 นายยุทธนา โพธสุธน กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
5 นายไผ่ ลิกค์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
6 นายสมศักดิ์ คุณเงิน กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
7 นายจีรเดช ศรีวิราช กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
8 นายพรชัย อินทร์สุข กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
9 นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
10 นายนพดล สงวนพันธ์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
11 นายปัญญา จีนาคำ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
12 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
13 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
14 นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
15 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
16 นายไพร พัฒโน กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
17 นายสุชาติ อุทัยวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
18 นายธนสาร ธรรมสอน กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
19 นายปัญญา พุกราชวงศ์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
20 พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 1616/1 อาคาร จี ทาวเวอร์ ห้อง M1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร นำทาง


ข้อมูลสมาชิก

สมาชิกทั้งหมด 18,100
ภาคเหนือ 5,287
ภาคกลาง 4,066
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,823
ภาคใต้ 1,924

ข้อมูลสาขา

สาขาทั้งหมด 0
ภาคเหนือ 0
ภาคกลาง 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0
ภาคใต้ 0

ข้อมูลตัวแทน

ตัวแทนทั้งหมด 0
ภาคเหนือ 0
ภาคกลาง 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0
ภาคใต้ 0

ข้อมูลการส่งผู้สมัคร

ปี สส. ผู้สมัคร
ไม่พบข้อมูล

ผู้สมัคร = แบบบัญชีรายชื่อ / แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง