รหัสพรรค 218

พรรคเศรษฐกิจไทย ( ศท )

THAI ECONOMIC PARTY ( THEP )


คณะกรรมการบริหารพรรค

ลำดับ ชื่อ-สกุล วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง สถานะ
1 นายเชวงศักดิ์ ใจคำ หัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่ง
2 นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ เลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่ง
3 นางชวาลี เดือนดาว เหรัญญิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
4 - นายทะเบียนสมาชิกพรรค ดำรงตำแหน่ง
5 นายประสิทธิ์ หนักตื้อ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
6 นางสาวพนัฐดา กันทา กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
7 นายวิชัย เป็นพนัสสัก กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
8 นายกิจภพ กัณฑมิตร กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
9 นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
10 นางสาวธัศชล บุญแสนไชย กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง
11 นางสาวคำแปง ทำนา กรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 1616/1 อาคาร จี ทาวเวอร์ ห้อง M1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร นำทาง


ข้อมูลสมาชิก

สมาชิกทั้งหมด 24,472
ภาคเหนือ 5,948
ภาคกลาง 6,303
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,091
ภาคใต้ 3,130

ข้อมูลสาขา

สาขาทั้งหมด 6
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ภาคใต้ 1

ข้อมูลตัวแทน

ตัวแทนทั้งหมด 49
ภาคเหนือ 12
ภาคกลาง 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15
ภาคใต้ 9

ข้อมูลการส่งผู้สมัคร

ปี สส. ผู้สมัคร
ไม่พบข้อมูล

ผู้สมัคร = แบบบัญชีรายชื่อ / แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง